BSCKI. Phạm Thị Thanh Hà

Bác sỹ

Đặt lịch khám

BSCKI. Trần Văn Thuận

Trưởng khoa Nội

Đặt lịch khám

Bs. Trần Thị Liên

Bác sĩ

Đặt lịch khám

BSCKI. Hồ Sâm Hoài

Bác sỹ

Đặt lịch khám

BSCKI. Trần Minh Tiến

Bác sĩ

Đặt lịch khám